Хамгаалалтын тор

Хамгаалалтын тор

Барилга баригдах явцад орчны болон ажилчдын аюулгүй ажиллагааг хангах зориулалтаар ашиглагдах бүтээгдэхүүн юм.