Мэдээлэл

  • Мэдээ 5 years ago
    “Ган арматурын хөндийрүүлэгч болон тулаас. Техникийн шаардлага” стандарт MNS 6712: 2018 шинээр батлагдлаа.