"BH' маркийн арматур хөндийрүүлэгч

"BH" маркийн хөндийрүүлэгч нь хослосон хэлбэрээр ашиглаж болохоор шийдэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл уг бүтээгдэхүүнийг дам нурууны хэвтээ арматурын хамгаалалтын үеийг 4 янзын хэмжээгээр барьж болно.