"CUH" маркийн арматур хөндийрүүлэгч

"CUH" маркийн хөндийрүүлэгчийн дээд хэсэг нь өвөрмөц хэлбэртэй. Энэ нь дээрээс ирэх ачаанд тэсвэртэй. Суурилуулахад хялбар.