холбоос төмөр / ТАЙ /

холбоос төмөр / ТАЙ /

Холбоос төмөр /ТАЙ/ 

Түгжээ / ПИН /

    БУСАД