Хомут
Хомут imageХомут imageХомут image

Хомут

Дэлгэрэнгүй

Трубагаар шат угсрахад хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн. Эргэдэг ба эргэдэггүй гэсэн 2 төрөлтэй.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бусад бүтээгдэхүүн